SPOLEČNĚ PROTI SUCHU

adaptujeme českou krajinu na změnu klimatu pomocí
Modelu Živá krajina

Školení lokálních koordinátorů

co od nás v rámci školení získáte?

Know-how modelu Živá krajina

Celé know-how modelu Zdoňov a Křinice vysvětlené krok po kroku. Krátký úvod do klimatologie, meteorologie, pedologie, geologie, hydrologie, geodézie, kartografie, ekologie, ochrany přírody, krajinářství, zemědělství, agrolesnictví. Neinvazivní průzkumy terénu a vyhodnocování leteckých snímků, vyprahlostní a růstové příznaky aj.

Práce v programu QGIS

Seznámení se základními funkcemi programu QGIS a aplikace Locus Map Pro. Vysvětlení práce s mapovými podklady, s vytvořením vlastního programu. Georeferencování, vytváření nových vrstev, stylopis vzorového projektu.

Jak číst krajinu

Seznámení se základními poznatky pro mapování v terénu. Porozumění pohybu vody v krajině, rozpoznání eroze, metody hledání hydromelioračních systémů a jejich přesnou lokalizaci.  Výklad v terénu a ukázka budování tůní v okolí Broumova. 

Mentoring a komunita

Dlouhodobá online a osobní podpora při realizaci projektu od mapování, tvorby studie proveditelnosti až po fázi  projednávání studie s veřejností, vlastníky nemovitostí a státní správou. Propojení a sdílení s desítkami dalších lidí po celé ČR, kteří mají podobný cíl.

Know-how úspěšného projektu

 Vytvoření logického rámce projektu vaší zájmové lokality. Základní znalosti, jak vést úspěšný projekt, na co nezapo-menout při realizaci a jak se připravit na jednání napříč spektrem zúčastněných stran.

Online materiály

Přístup k souborům, které shrnují veškeré poznatky ze školení, pravidelná aktualizace know-how. Možnost následných školení a prohlubování získaných dovedností.

Začněte ještě dnes

Pro účast na školení není nutná žádná předchozí zkušenost s krajinným plánováním, ochranou přírody, zemědělstvím atp. Místním koordinátorem může být jakýkoliv občan se zájmem o stav české krajiny, ale také projektant, zastupitel, architekt nebo úředník samosprávy či státní správy. Pro účast na projektu je ale nezbytné mít tyto věci:

Pro účast na projektu je ale nezbytné mít následující:

Lokalitu. Naše koncepce návratu hydrologického režimu do ČR předpokládá mapování v povodích českých toků (potoků a říček). Vyberte si proto prosím povodí potoku či říčky ve vašem okolí, ideálně od pramene. Minimální velikost oblasti pro mapování je 10 k㎡. Nejedná se nám tedy o úpravy pozemků malého rozsahu (např. zahrad rodinných domů).  Oblast k mapování vám pomůžeme vybrat na základě místa vašeho bydliště nebo podle lokality, ke které máte jinak blízký vztah. Další vlny výběru lokalit musí navazovat na již zpracované či zpracovávané oblasti výše v daném povodí. K orientaci vám poslouží průběžně aktualizovaná Mapa projektů.

Chuť učit se novým věcem. Činnost koordinátora zahrnuje práci s mapovými podklady, pohyb po terénu, vyjednávání s úřady a zejména vlastníky tak, aby byl schválen všemi klíčovými subjekty co nejoptimálnější model navržených změn krajiny. Budete také potřebovat místní spolupracovníky. My budeme vaši průvodci po celou dobu projektu a dáme vám všechny potřebné podklady, přesto se ale budete muset naučit nové věci a pak je aplikovat v praxi.

Čas. Školení samo je rozděleno na dvě části, které dohromady trvají pouze pět dní. Na rozjezd projektu ve vaší lokalitě ale budete potřebovat mnohem více času.  Znamená to najít si další spojence nejen pro mapování v terénu, studium mapových a historických podkladů, ale i pro prosazení našeho modelu – to znamená jednat s vlastníky půdy a se zástupci samosprávy, chodit po krajině, navrhovat změny, hledat řešení, podpořit územní plán obce atd. Předpokládáme, že účast na projektu bude znamenat zhruba 15 hodin práce měsíčně po dobu nejméně 18 měsíců. Pokud jste tedy už nyní velice zaměstnaní nebo máte hodně různých aktivit, nebude pro vás účast na projektu vhodná. Je možné, že se vám podaří získat pro projekt financování z grantů nebo z rozpočtu obce, není to ale pravidlem a spíše počítejte s tím, že alespoň v počátcích se bude jednat o dobrovolnou činnost.

Odvahu a trpělivost. Odvahu začít nové věci, odvahu vytvořit tým a nacházet nové lidi a cesty pro dokončení projektu.  Odvahu komunikovat s veřejností, úřady, samosprávou i státními úřady. Odvahu sdílet, co se vám povedlo i nepovedlo. Trpělivost, protože určitě všechno nepůjde tak, jak jste si to naplánovali. Trpělivost s lidmi kolem sebe. Trpělivost hledat cesty, jak dovést projekt k úspěšnému cíli.

Pokud máte vše potřebné, zapojte se!

Přidejte se k někomu z vašeho kraje

Najděte vyškoleného koordinátora ve vašem okolí a přidejte se k mapování a nápravě krajiny.

Pomozte nám zorganizovat další školení

Naše aktivity jsou financovány z grantů nebo darů jednotlivců a firem. Rádi bychom školení lokálních koordinátorů nabízeli dobrovolníkům i nadále zdarma, protože od nich na oplátku očekáváme vysoké nasazení při realizaci jejich vlastního projektu. Zatím jsme to mohli dělat díky grantu z Active Citizens Fund. Tento projekt ale v září 2021 skončí a není jisté, jak budeme dále financovat naši činnost. Nejde ale jen o školení. Nejdůležitější práce nastává po jeho skončení, kdy lokální koordinátoři potřebují naší odbornou i lidskou podporu, aby své projekty dotáhli ke zdárnému konci. Proto potřebujeme finance pro tým mentorů (lidé z IT, geodeti, krajinní architekti, vodohospodářští projektanti, fundraiseři), kteří budou po dobu nejméně jednoho roku podporovat jednotlivé lokální koordinátory.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.
Program je financován z fondů EHP a Norska.