SPOLEČNĚ PROTI SUCHU

adaptujeme českou krajinu na změnu klimatu pomocí
know-how Živá krajina

Můžeme adaptovat českou krajinu na probíhající klimatickou změnu? Vrátit do ní vodu v podobě tůní, mokřadů a meandrujících toků? Omezit erozi a zachovat úrodnost půdy?
A můžeme toto všechno udělat se zapojením občanů? Odzdola? My říkáme, že to jde!

Model Živá krajina

Model Živá krajina (dříve model Zdoňov a model Křinice, podle lokalit, kde probíhalo původní mapování) představuje komplexní přístup nápravy krajiny zádrží vody, obnovou biodiverzity, snížením eroze, retardací vody v hydromelio systémech, zdrsněním částí krajiny, které budou mít i protipovodňový efekt, ve vybrané oblasti povodní ideálně od pramene, v rozsahu nejméně 10 km2. Umožňuje řešit všechny akutní problémy současné české krajiny, kterými je sucho, bleskové povodně, vodní a větrná eroze a je tak nezbytným krokem pro adaptaci na klimatickou změnu. Model – studie proveditelnosti – je realizován v prostředí programu QGIS.

Obr_6_navrh_reseni _novych_krajinnych_kontur_po_vrstevnicich

Kde se již pracuje na nápravě krajiny

Školení lokálních koordinátorů Živé krajiny probíhá od června 2020. Už dnes tak najdete v ČR více než 70 vyškolených dobrovolníků, kteří jsou v různé fázi vlastního mapování a tvorby studie proveditelnosti.  Není nic jednoduššího, než se spojit s koordinátorem ve vašem okolí a zjistit, jak se můžete do projektu zapojit, případně se staňte lokálním koordinátorem zaslaním emailu na spolecneprotisuchu@zivakrajina.info.

Krajinný plán adaptace ČR (KPA ČR) na klimatickou změnu – etapa 3.

aktuálně probíhají práce na území o rozloze 1843 km2

Školení lokálních koordinátorů

Zapojte se a staňte se hybatelem změn v české krajině! Projekt Společně proti suchu je unikátní v postupech a metodách, které vás provedou od začátků mapování v krajině, přes práci ve vitualizačním programu QGIS, po základy úspěšného prosazování změn v krajině a poradenství pro získání peněz z dotačních titulů. To vše zvládne i úplný laik.

Páteří projektu je metodika, kterou nazýváme replikace modelu Živá krajina. 

Díky mnohaleté práci spolku Živá voda byl vytvořen postup, který je téměř každý schopen se naučit a aplikovat na jemu zvolenou lokalitu. Tomuto procesu říkáme replikace modelu Živá krajina. Na počátku stojí dvě zmapované oblasti na Broumovsku – Zdoňov a Křinice se studií proveditelnosti pro zádrž vody v celé ploše daných lokalit.

Během 2-fázového školení vám předáme celé toto know-how a budeme vás podporovat!

V první části školení získáte praktický úvod do práce v programu QGIS a teoretický úvod do vědních oborů nezbytných pro porozumění krajině. V druhé části se zaměříme na základy sestavování projektu, na souvislosti takového projektu a také na základy úspěšného prosazování změn. Zapojením do projektu také získáte dlouhodobou podporu v celém průběhu vaší práce. Co vše se naučíte na školení a co obnáší účast na projektu, se dozvíte zde.

broumovsky-klaster

Školení první fáze (Broumov)

Během 4-denního školení v broumovském klášteře se seznámíte se základy práce v programu QGIS, s tím, jak číst krajinu v mapách i v terénu, s komplexním přístupem modelu Živá krajina a opatření, která můžete v krajině navrhovat. Dozvíte se základní fakta z klimatologie, pedologie, geologie a geografie.

skoleni pacov

Školení druhá fáze (Vysočina)

Školení na Vysočině v obci Pacov pod vedením naší partnerské  organizace Onsendo. Během dvou intenzivních dní se zde naučíte, jak si vytvořit vlastní místní tým, připravit a řídit projekt a vést úspěšná jednání s úřady a majiteli pozemků. 

broumovsky-klaster

Broumov / únor 2021

Z důvodů pandemie Covid-19 je lednové školení lokálních koordinátorů předběžně přesunuto na druhou polovinu února.  Akce proběhne opět v prostorách benediktínského kláštera v  Broumově.

Pomozte nám uspořádat další školení

Naše aktivity jsou financovány z grantů nebo darů jednotlivců a firem. Rádi bychom školení lokálních koordinátorů nabízeli dobrovolníkům i nadále zdarma, protože od nich na oplátku očekáváme vysoké nasazení při realizaci jejich vlastního projektu. Zatím jsme to mohli dělat díky grantu z Active Citizens Fund. Tento projekt ale v září 2021 skončí a není jisté, jak budeme dále financovat naši činnost. Nejde ale jen o školení. Nejdůležitější práce nastává po jeho skončení, kdy lokální koordinátoři potřebují naší odbornou i lidskou podporu, aby své projekty dotáhli ke zdárnému konci. Proto potřebujeme finance pro tým mentorů (lidé z IT, geodeti, krajinní architekti, vodohospodářští projektanti, fundraiseři), kteří budou po dobu nejméně jednoho roku podporovat jednotlivé lokální koordinátory.

O projektu

tune_skoleni

Společnými silami k nápravě české krajiny!

Projekt Společně proti suchu navazuje na dlouhodobé aktivity spolku Živá voda. Od roku 2005 vyvíjí spolek pod vedením Jiřího Malíka koncept, který bude univerzálně použitelným nástrojem k nápravě české krajiny a její adapataci na změně klimatu. Unikátem tohoto přístupu je, že se ho dokáže naučit každý člověk s dostatečnou motivací a chutí se učit novým věcem. Klimatická změna postupuje a máme málo času – proto potřebujeme řešení, do kterého se mohou zapojit aktivní občané po celé ČR.

Díky grantu z výzvy Active Citizens Fund, spravované konsorciem organizací Open Society Fund, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut, jsme mohli rozjet systém školení lokálních koordinátorů zádrže vody v krajině podle modelů Zdoňov a Křinice. Do projektu přispívají svým know-how další dvě partnerské organizace: Beleco, která se věnuje na profesionální úrovni ochraně přírody a neziskovka Onsendo, která lokální koordinátory připravuje na jednání s úřady a vedení celého projektu.

V období od dubna 2020 do září 2021 bude vyškoleno kolem 90 lokálních koordinátorů. Na to navazuje dlouhodobá odborná i lidská podpora všech zapojených. Naším cílem je, aby se koordinátoři rozjeli po celé ČR s cílem vymapovat vybrané lokality, navrhnout komplexní opatření pro zádrž vody v krajině a takto vytvořenou studii proveditelnosti začít projednávat s vlastníky půdy, vedením obce a dalšími aktéry.

Čím více povodí se naší síti dobrovolníků podaří zmapovat a čím více studií proveditelnosti vznikne, tím více se příblížíme našemu cíli – vytvořit Krajinný plán ČR. Ten se může stát podkladem pro realizaci mnoha opatření v krajině a pomoci státu a správním celkům v rozhodnutích, jak s krajinou nakládat.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

About project

Joint effort for restoration of Czech landscape! Project Together against drought relates to long term activities of Živá voda organization. Since 2005, the organization develops under the leadership of Jiří Malík a concept of universaly applicable tool for Czech landscape restoration and its adaptation to climate change. The uniqueness of this approach lies in the fact that any person with sufficient motivation and willingness to learn new things is able to understand and learn it. Climate change is progessing quickly and we don´t have enough time – therefore we need a solution every citizen of Czech Republic can participate on.

Thanks to the support from Active Citizens Fund, administrated by consortium of organizations Open Society Fund, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové and Skautský institut, we were able to launch a systematic training of coordinators of water retention in landscape according to Zdoňov and Křinice models. There are two other partner organizations participating in the project with their know-how: Beleco, dedicated to nature protection at professional level and NGO Onsendo, which trains local coordinators for dealing with offices and management of the project.

Between April 2020 and September 2021 approx. 90 local coordinators will be trained. Long term expert and human support of all the participants follows. Our goal is to spread the coordinators all over Czech Republic with the aim to map their selected locations, design complex measures for water retention in the landscape and start to negotiate this suggested study of feasibility with land owners, municipality leaders and other persons involved.

krajina

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

Materiály ke studiu online

Živá krajina – jak vzít obnovu krajiny do vlastních rukou

video1

Ing. J. Záhora: Sucho začíná tam, kde končí život v půdě

video2

Jiří Malík: Sucho kolem nás

video2

Jiří Malík: O suchu a krajině

malikchocen

Kontakt

Jiří Malík

Jiří Malík

Předseda Spolku Živá voda, z.s.

Tereza Vohryzková

Tereza Vohryzková

PR a komunikace

 
Telefon: +420 777 235 079
E-mail: spolecneprotisuchu@zivakrajina.info

Partneři projektu

beleco logo
onsendo club
KlasterBroumov
locus gis

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.
Program je financován z fondů EHP a Norska.