SPOLEČNĚ PROTI SUCHU

adaptujeme českou krajinu na změnu klimatu pomocí
Modelu Živá krajina

Živá krajina pro obce

Chcete na svém obecním území Živou krajinu?

Trápí vaši obec sucho? Ubývá lidem voda ve studních? Býváte zasaženi bleskovými povodněmi, splavováním ornice z polí? Jedná se důsledky nevhodné péče o krajinu v současnosti a výrazných historických zásahů, umocněné stále rychleji probíhající klimatickou změnou. V příštích letech můžeme bohužel očekávat pouze nárůst těchto problémů.

Ptáte se jako zástupci obce, co s touto situací můžete dělat? Potom jste tu správně. Naše metodika umí řešit všechny výše uvedené problémy. Jedná se o ucelený přístup k české krajině, který má za cíl adaptaci na klimatickou změnu a obnovení malého vodního cyklu zadržením vody v celé ploše povodí vybraného toku. Cílem tedy není jen revitalizace či renaturace toku samotného, ale také opatření na půdě v jeho okolí, včetně půdy zemědělské a lesů.

Metoda využívá princip konturace a zdrsnění krajiny pomocí mezních a zatravňovacích pásů, zatravnění údolnic a navrácení mokřadních ploch do krajiny tam, kde voda buď historicky byla, nebo kde se kumuluje nyní v důsledku špatného stavu melioračních opatření. I s těmi se totiž know-how Živá krajina dokáže – jako jediná metoda v ČR – vypořádat. Při terénním průzkumu a práci s archivními podklady je přesně lokalizuje, vyhodnotí jejich stav a vliv na okolní území a podle toho navrhuje opatření.

Podle metodiky Živá krajina nyní zpracováváme několik studií pro území různých rozloh a velikostí. Největší je katastr obce Loučná nad Desnou v Jeseníkách, který má rozlohu 94 km2. Obec se v minulosti potýkala s devastujícími povodněmi a sesuvy půdy a nyní pod vedením paní starostky Petry Harazímové hledá cestu, jak se lépe chránit před vodou z prudkých horských toků a zároveň zachovat nádherný přírodní ráz povodí Desné. Součástí tvorby studie proveditelnosti, která navrhuje přírodě blízká opatření na tocích nad obcí, je i podrobné mapování mnoha přítoků Desné přímo v terénu naším mapovacím týmem.

loucna nad desnou Ziva krajina

Pilotní studii zpracováváme také pro obec Luleč ve Vyškovském okrese, kde se naopak potýkají s nedostatkem vody. Studie bude dokončena ještě v roce 2021 a již nyní na ni místní koordinátoři navazují studií sousedního Žlebového potoka.

Další studie se připravují v okolí obce Velvary, kde má studie menšího území obce Ješín posloužit jako podklad k chystaným pozemkovým úpravám. Menší studie vznikají také na zakázku městské části Plzeň 4 (Hrádecký potok), obce Němčič v Polabí a obce Klopina na Moravě.

Studie podle metodiky Živé krajiny vzniká zajímavým a na české poměry neobvyklým způsobem. Na její tvorbě se totiž podílejí zástupci veřejnosti vyškolení v našem know-how pod vedením zkušenějších členů týmu a odborníků. Výhodou tohoto přístupu je skutečné zapojení občanů do řešení problémů v obci a tím i větší motivace přijmout navrhované změny. Znamená často také zrychlení práce, aniž by byla kvalita vstupů ohrožena – naopak naše studie jako jedny z mála obsahují vždy aktuální data z terénu o umístění meliorací a skutečném stavu vodní i větrné eroze. Mapování v terénu pomocí mobilních mapovacích aplikací totiž umožňuje snadné zaznamenání dat, která se pak v projekčním programu QGIS porovnávají s historickými a současnými mapami a na základě toho vzniká návrh opatření do krajiny. Nad hotovou studií se pak potkávají všichni, kterých se projekt týká, a tím začíná proces vyjednávání souhlasu vlastníků pozemků a následně zhotovení projektové dokumentace.

Studie Ziva krajina

V této fázi se nyní nachází také jedna z nejstarších zmapovaných území podle metodiky Živá voda, lokalita Zdoňov na Broumovsku. Tvorba projektové dokumentace byla podpořena z dotačního programu SFŽP a po jejím zhotovení je dalším krokem realizace z Operačního programu ŽP.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.
Program je financován z fondů EHP a Norska.