SPOLEČNĚ PROTI SUCHU

adaptujeme českou krajinu na změnu klimatu pomocí
Modelu Živá krajina

Společně za zádrž vody v naší krajině

Od března do září 2021 jsme se podíleli na projektu, který měl za cíl zvýšit informovanost a zapojení lidí na Broumovsku do ochrany přírody a zadržování vody v krajině v reakci na probíhající změnu klimatu.

V rámci projektu jsme podpořili zapojení občanů prostřednictvím školení lokálních koordinátorů zádrže vody v krajině podle naší metodiky Živá krajina. Školení proběhlo v květnu 2021 v klášteře Broumov, kde se ho zúčastnilo 29 osob z celé České republiky. K dalším aktivitám projektu patřilo společné kopání tůní během „workcampu“ a vytvoření publikací s návodem na budování tůní a zádrž vody v celé ploše povodí Křinického potoka. Tyto publikace připravilo Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s., a podkladovou studii a doprovodný text připravil předseda spolku Živá voda Jiří Malík. Studie slouží jako informační materiál pro občany Křinic a okolí a k celkové propagaci naší metodiky Živá krajina.

Financování tohoto projektu pocházelo z prostředků Evropské unie v rámci programu „SDGs and Migration – Multipliers and Journalists Addressing Decision Makers and Citizens in the EU“ zaměřeného na vzdělávání a osvětu (Development Education and Awareness Raising – DEAR).

Společně proti suchu a povodním

projekt podopřen z Norských fondů

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.
Program je financován z fondů EHP a Norska.

Společně proti suchu

projekt podopřen z Norských fondů

Projekt Společně proti suchu navazuje na dlouhodobé aktivity spolku Živá voda. Od roku 2005 vyvíjí spolek pod vedením Jiřího Malíka koncept, který bude univerzálně použitelným nástrojem k nápravě české krajiny a její adapataci na změně klimatu. Unikátem tohoto přístupu je, že se ho dokáže naučit každý člověk s dostatečnou motivací a chutí se učit novým věcem. Klimatická změna postupuje a máme málo času – proto potřebujeme řešení, do kterého se mohou zapojit aktivní občané po celé ČR.

Díky grantu z výzvy Active Citizens Fund, spravované konsorciem organizací Open Society Fund, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut, jsme mohli rozjet systém školení lokálních koordinátorů zádrže vody v krajině podle modelů Zdoňov a Křinice.

V období od dubna 2020 do září 2021 bude vyškoleno kolem 90 lokálních koordinátorů. Na to navazuje dlouhodobá odborná i lidská podpora všech zapojených. Naším cílem je, aby se koordinátoři rozjeli po celé ČR s cílem vymapovat vybrané lokality, navrhnout komplexní opatření pro zádrž vody v krajině a takto vytvořenou studii proveditelnosti začít projednávat s vlastníky půdy, vedením obce a dalšími aktéry.

Čím více povodí se naší síti dobrovolníků podaří zmapovat a čím více studií proveditelnosti vznikne, tím více se příblížíme našemu cíli – vytvořit Krajinný plán ČR. Ten se může stát podkladem pro realizaci mnoha opatření v krajině a pomoci státu a správním celkům v rozhodnutích, jak s krajinou nakládat.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Joint effort for restoration of Czech landscape! Project Together against drought relates to long term activities of Živá voda organization. Since 2005, the organization develops under the leadership of Jiří Malík a concept of universaly applicable tool for Czech landscape restoration and its adaptation to climate change. The uniqueness of this approach lies in the fact that any person with sufficient motivation and willingness to learn new things is able to understand and learn it. Climate change is progessing quickly and we don´t have enough time – therefore we need a solution every citizen of Czech Republic can participate on.

Thanks to the support from Active Citizens Fund, administrated by consortium of organizations Open Society Fund, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové and Skautský institut, we were able to launch a systematic training of coordinators of water retention in landscape according to Zdoňov and Křinice models.

Between April 2020 and September 2021 approx. 90 local coordinators will be trained. Long term expert and human support of all the participants follows. Our goal is to spread the coordinators all over Czech Republic with the aim to map their selected locations, design complex measures for water retention in the landscape and start to negotiate this suggested study of feasibility with land owners, municipality leaders and other persons involved.

krajina
The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.
Program je financován z fondů EHP a Norska.